Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby bakterie Ralstonia solanacearum ze závlahové vody

http://eagri.cz/public/web/file/534472/narizeni_UKZUZ_o_MRO_Rs_zavlahy_2018_3.pdf

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“), jako věcně příslušný
správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a
o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je
n „zákon“),
nařizuje
podle § 76 odst. 2 věty druhé a § 76 odst. 2 písm. a) zákona v
návaznosti na § 7 odst. 4 zákona
níže uvedená mimořádná rostlinolékařská opatření
proti šíření bakterie
Ralstonia solanacearum
(dále jen „
bakterie
“)
závlahovou vodou
podle § 76 odst. 1 písm.
a) zákona
a v
souladu
s
ustanoveními v § 5 odst. 2 vyhlášky č.
331/2004 Sb.
,
o opatřeních k zabezpečení ochrany
proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální
hnědé hniloby
,
ve znění poz
dějších předpisů
.
Čl.
1
Vymezení
úseků
vodních toků
,
na které se vztahují mimořádná rostlinolékařská
opatření
ÚKZÚZ
vymezuje
následující úseky vodních toků, na které se vztahují mimořádná
rostlinolékařská opatření (dále také jen „vymezené úseky vodních
toků“
:
a)
řeka Dyje

od státní hranice s Rakouskem
k
mostu v
obci Hevlín (okres Znojmo) až
500
m
po proudu od něj;
souřadnice:
48.7381047N, 16.3570333E
(
začátek vymezeného úseku
toku)
48.7451522N, 16.3876869E
(
konec vymezeného úseku
toku)
b)
řeka Dyje

200 m proti proudu od mostu v
obci Tasovice (okres Znojmo) až
19
00 m po
proudu od
něj
;
souřadnice:
48.8321036N, 16.1508572E
(
začátek vymezeného úseku
toku)
48.8229378N, 16.1660922E
(
konec vymezeného úseku
toku)
Útvar:
Odděl
ení rostlinolékařské kontroly a
dozoru
Č. j.:
UKZUZ
139286
/2018
Vyřizuje:
Ing.
Petr Kroutil, Ph.D.
E
-
mail:
petr.kroutil@ukzuz.cz
Telefon:
+420
235
010
3
50
Adresa:
Ztracená 1099/10, Praha 6, 16100
Datum:
30
.
10
. 2018
 
 
2
/
5
c)
řeka Jevišovka

500 m proti proudu od mostu v
obci Hrušovany nad Jevišovkou (okres
Znojmo) až 500 m po proudu od něj;
souřadnice:
48.8226200N, 16.3927194E
(
začátek vymezeného úseku
toku)
48.8243458N, 16.4059689E
(
konec vymezeného úseku
toku)
d)
odvodňovací
kanál
u řeky
Jevišovk
y

ústí kanálu do řeky Jevišovk
y
u obce Hrušovany
nad Jevišovkou (okres Znojmo)
až všechna
jeho
ramena do vzdálenost
í
500 m
od
místa
rozdělení kanálu na více ramen
;
souřadnice:
48.8227367N, 16.3949011E
(začátek vymezeného úseku toku)
48.8143594N,
16.3835497E
;
48.8132431N, 16.3837053E
;
48.8113567N,
16.3884689E
;
48.8152911N, 16.3907383E
(
konce
vymezeného úseku
toku)
e)
řeka Labe

500 m proti proudu od železného mostu v
obci Kunětice (okres Pardubice) až
500
m po proudu od něj
;
souřadnice:
50.0706525N,
15.8364353E
(
začátek vymezeného úseku
toku)
50.0695581N, 15.8229839E
(
konec vymezeného úseku
toku)
f)
řeka Labe

500 m proti proudu od mostu v
obci Vysoká nad Labem (okres Hradec
Králové) až
500
m po proudu od něj
;
souřadnice: 50.1634058N, 15.8092806E
(začátek vymezeného úseku toku)
50.1549247N, 15.8059869E
(konec vymezeného úseku toku)
g)
řeka Chrudimka
-
500 m proti proudu od mostu v
městě
Pardubice
-
městsk
é
část
i
Mnětice
(okres
Pardubice
) až
500
m po proudu od něj.
souřadnice:
50.0175728N,
15.8386722E
(začátek vymezeného úseku toku)
50.0132022N, 15.8273519E
(konec vymezeného úseku toku)
Pokud se při úředním průzkumu ÚKZÚZ prokáže opakovaný výskyt bakterie v
jiných úsecích
vodních toků, vymezí ÚKZÚZ další úseky vodních toků, na které se
budou vztahovat tato
mimořádná rostlinolékařská opatření.
Čl.
2
Opatření v
e vymezených úsecích
vodních toků
a na pozemcích, zavlažovaných
vodou z
těchto úseků
1)
Zákaz
používání vody
z vymezených ú
seků
vodních toků k
zavlažování porostů sadbových
brambor.
2)
R
ostliny bramboru
(včetně hlíz) pěstované pro nesadbové účely
,
rostliny
rajčete
(s výjimkou
plodů určených k
prodeji nebo ke zpracování)
anebo
rostliny
lilku (
s výjimkou plodů
určených k
prodeji nebo ke zpracování
),
zavlažované vodou odebír
anou z
úsek
ů
vodních
toků vymezených v
článku 1, pěstované
právnickým
i
anebo
p
odnikajícím
i
fyzickým
i
osob
ami,
které se při svém podnikání zabývají pěstováním
těchto rostlin za účelem
jejich
uvádění na trh
(dále jen „profesionální pěstitelé“),
budou
pokládány za pravděp
odobně
zamořené bakterií.
Sklizené
pravděpodobně zamořené
hlízy brambor mohou být využity
pouze za dodržení podmínek uvedených v
článku
3.
 
3
/
5
Čl.
3
Způsob a p
odmínky
pro nakládání s
hlízami bramboru
pravděpodobně zamořenými
bakterií
H
lízy
nesadbových
brambor
,
p
ravděpodobně zamořené
bakterií,
se
mohou:
a)
d
odáva
t
pouze
do zpracovatelských podniků
předem písemně oznámených
místně
příslušnému Oddělení rostlinolékařské inspekce
ÚKZÚZ příslušnými profesionálními

stiteli a následně jim potvrzených ÚKZÚZ;
tito
pěstitelé také oznamují příslušným
zpracovatelským podnikům, že dodávané hlízy brambor jsou pravděpodobně zamořené
bakterií, a to alespoň 14 kalendářních dní před uskutečněním první dodávky; v
těchto
zpracovatelských podnicích
ÚKZÚZ
provád
í
vzorkování
a t
estování
odpadních vod a kalů
na přítomnost bakterie;
nebo
b)
balením upravit pro přímé dodání do místa spotřeby a použití bez přebalování jako
konzumní brambory v
místě písemně schváleném
ÚKZÚZ na základě ověření, že
v
podniku funguje systém očisty a dezinf
ekce skladovacích prostor a odvozových vozidel
a že podnik splňuje požadavky na zneškodňování odpadů
1
;
nebo
c)
po zabalení v
místě produkce přímo dod
at
(bez následného přebalování) do maloobchodní
sítě k
přímému prodeji konečným spotřebitelům.
Každé balení pravděpodobně zamořených hlíz musí být
nejpozději v
okamžiku jeho opuštění
místa produkce nebo zpracování (včetně podniků kde budou hlízy čištěny, omyty nebo baleny)
zřetelně označeno návěskou s
nesmazatelným a čitelným textem uvádějícím, že
hlízy nejsou
určeny k
sázení
.
Čl.
4
Podmínky
týkající se
rostlin,
objektů a předmětů podezřelých ze zamoření
bakterií
Profesionální pěstitelé brambor, rajčat a lilku podezřelých ze zamoření bakterií a zpracovatelé
brambor podezřelých ze zamoření bakteri
í (
podniky, kam budou ke zpracování, včetně mytí a
balení, dodány pravděpodobně zamořené hlízy)
musí provádět očistu a dezinfekci
objektů a
předmětů, které přišly do kontaktu s
rostlinným materiálem označeným za pravděpodobně
zamořený
bakterií, a to
v
soul
adu s
přílohou 6 vyhlášky č.
331
/2004
Sb., ve znění pozdějších
předpisů
, kterými jsou
:
a)
m
echanická očista objektů a předmětů a likvidace nečistot a zbytků
; v
šechny pevné
nečistoty, zbytky rostlin a hlíz se shromáždí (smetením, vysátím průmyslovým vysavačem,
popřípadě vyfoukáním nepřístupných míst strojů a zařízení stlačeným vzduchem) a
zavezou do skládky odpadu
;
p
ro bezpečnější likvidaci je vhodné materiál předem asanovat
postup
em
uvedeným v
písm. d), nebo jej před převrstvením zeminou prosypat chlorovým
váp
nem nebo páleným vápnem v množství 5 kg na 1 m
3
;
z
působ a místo likvidace musí
být v
souladu se zákonem 185/2001 Sb,, o odpadech a o změně některých
dalších zákonů
,
ve znění pozdějších předpisů,
a musí je schválit ÚKZÚZ
;
1
Příloha 5 vyhlášky č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce
bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve
znění pozdějších předpisů.
 
4
/
5
b)
m
ytí a dezinfekce objektů a
předmětů
: j
akékoliv aplikaci dezinfekčního přípravku anebo
prostředku musí předcházet důkladná mechanická očista dezinfikovaných objektů a
předmětů podle
písmene a);
n
ásledně se objekty, stroje a zařízení omyjí tlakovou vodou se
saponátem, opláchnou čistou
vodou a nechají oschnout
;
p
oté se dezinfik
ují dostupnými
přípravky, které ÚKZÚZ schválil k
použití proti původci hnědé hniloby
,
nebo
dezinfekčními prostředky, použitými v souladu s
etiketou
,
anebo technologickým
postupem
schváleným
ÚKZÚZ;
c)
a
sanace předmětů
horkou vodou a párou
: p
rovádí se máčením po dobu nejméně 30
minut
při teplotě vody 65
°
C nebo 15 minut při teplotě vody 80
°
C
;
k
asanaci horkou párou se
používají stabilní nebo přenosné vyvíječe páry, teplota tlakové páry musí dosahovat
nejméně 80
°
C při
době expozice nejméně 30 minut
,
p
ři teplotě nad 100
°
C lze dobu
expozice snížit na 15 minut
;
d)
d
ezinfekce zeminy a organických odpadů
:
p
rovádí se propařením při teplotě 120 °C nebo
opakovaným propařením při teplotě 70
-
80
°C, nebo varem v tekuté fázi s vodou.
Odpady ze zpracování hlíz bramboru podezřelých ze
zamoření bakterií je možné alternativně
vyvézt na nezemědělskou půdu nebo jako hnojivo na trvalé travní porosty v
případě, že
ÚKZÚZ posoudí, že nehrozí rozpoznatelné riziko rozšíření bakterie.
Čl.
5
Sankce
Za porušení povinností stanovených tímto naříze
ním může ÚKZÚZ uložit pokutu právnickým
a podnikajícím fyzickým osobám podle ustanovení § 79h odst. 1 písm. a) nebo c) zákona
do
výše
1
500
000 Kč.
Čl.
6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných
rostlinolékařských opatřeních k
ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby bakterie
Ralstonia solanacearum
ze závlahové vody
, vydané pod č
.j.
UKZUZ
114723/2018
dne
14
.
9
.
2018
.
Čl.
7
Účinnost
Toto nařízení
ÚKZÚZ nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se
považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství České republiky.
Ing. Daniel Jurečka
ředitel ÚKZÚZ